Vilkår og betingelser

VIKTIG JURIDISK MERKNAD

OBS! Tilgang til og bruk av dette nettstedet og alle Reckitt Benckisers nettsteder (heretter definert som "nettsted/nettsteder") er underlagt følgende vilkår og all gjeldende lovgivning. Når du besøker nettstedet, samtykker du i vilkårene. Dersom du ikke samtykker i vilkårene, må du ikke besøke dette nettstedet.  Nettstedene våre kan inneholde tilleggsvilkår som gjelder for bruk av disse nettstedene. Dersom det er uoverensstemmelse mellom vilkårene her og tilleggsvilkårene på noen av våre andre nettsteder, har disse vilkårene ha forrang. Reckitt Benckiser forbeholder seg retten til å revidere disse vilkårene og/eller når som helst uten varsel stoppe tilgangen til nettstedene. Du bør fra tid til annen besøke nettstedene for å gjøre deg kjent med den gjeldende juridiske merknaden og andre tilleggsvilkår siden de er bindende for deg. 

Du kan bla gjennom dette nettstedet med henblikk på underholdning og informasjon. Du kan laste ned materiale på en datamaskin eller skrive ut materiale fra nettstedet til eget ikke-kommersielle, pedagogiske og private bruk.  Men du kan ikke distribuere, endre, videresende eller revidere innholdet på nettstedet uten skriftlig samtykke fra Reckitt Benckiser.  Du kan ikke lenke til nettstedet fra en tredjeparts nettsted uten forutgående skriftlig samtykke.  

Med mindre annet er angitt, tilhører opphavsrett og andre immaterialrettigheter til alt materiale på nettstedet (herunder blant annet fotografier og grafiske bilder) Reckitt Benckiser eller selskapets lisensgivere.  Verken eiendomsrett eller immaterialrettigheter overføres til tredjepart ved å bruke eller gå til dette nettstedet. Alle rettigheter og eiendomsrett til og andeler i alle sider ved dette nettstedet tilhører utelukkende Reckitt Benckiser eller selskapets lisensgivere.   Reckitt Benckisers nettsteder er beskyttet av opphavsrett og annen gjeldende lovgivning.  Dersom du bryter noen av vilkårene i denne juridiske merknaden, mister du automatisk rettigheten til å bruke nettstedene.  Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, forbeholdes. 

Dersom du ønsker å kommunisere formelt med Reckitt Benckiser om juridiske spørsmål, ber vi deg om å kontakte ditt lokale Reckitt Benckiser-selskap.  Konsernets nettsted på reckittbenckiser.com inneholder en liste over våre lokale selskaper.  

Materialet på nettstedet leveres "som det er", uten betingelser, garantier, fullmakter eller andre vilkår av noe slag.  Reckitt Benckiser gir ingen garantier eller fullmakter om nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet på dette nettstedet eller på andre nettsteder med aktiveringslenke til dette nettstedet.  Reckitt Benckiser kan når som helst endre innholdet uten varsel.  Materialet på nettstedet kan være foreldet, og Reckitt Benckiser er ikke forpliktet til å ajourføre slikt materiale.  I det omfanget det er tillatt ved lov, stiller Reckitt Benckiser nettstedet til rådighet under forutsetning av at Reckitt Benckiser utelukker alle fullmakter, garantier, betingelser og andre vilkår som, dersom det ikke hadde vært for denne juridiske merknaden, ville ha gjeldt for nettstedet.  

Nettsteder som er utviklet for å gi informasjon om våre helseprodukter eller lisensierte legemidler, har ikke til hensikt å gi medisinske råd eller instruksjoner når det gjelder bruk, men kun generell informasjon som ingen bør sette sin lit til eller bruke til et bestemt formål. Rådfør deg alltid med lege eller apoteker når det gjelder behandling av enkelttilstander eller behov. 

Reckitt Benckiser (inklusive selskapets datterselskaper og ledere, direktører, ansatte, aksjonærer eller representanter for Reckitt Benckiser og selskapets datterselskaper) er ikke ansvarlige for direkte skader, indirekte skader, utilsiktede skader, følgeskader eller straffeerstatninger som skyldes: (a) evne (eller manglende evne) til å gå til dette nettstedet, (b) bruk av (eller manglende evne til å bruke) innholdet på dette nettstedet eller (c) eventuelle nettsteder med aktiveringslenke til dette nettstedet. I tillegg garanterer ikke Reckitt Benckiser at dette nettstedet eller serveren som gjør nettstedet tilgjengelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Du (og ikke Reckitt Benckiser) påtar deg alle kostnader i forbindelse med nødvendig vedlikehold, reparasjon eller feilretting, og eventuelle erstatninger skal være begrenset til økonomisk erstatning og skal ikke omfatte pålegg eller befaling til noen om annet enn pålegget om å betale et pengebeløp. 

Dersom du legger ut materiale på dette nettstedet eller overfører materiale til dette nettstedet via Internett, garanterer du overfor Reckitt Benckiser at materialet er og vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og ikke-beskyttet.  Ved å overføre kommunikasjon eller materiale til dette nettstedet eller legge ut kommunikasjon eller materiale på dette nettstedet samtykker du i at Reckitt Benckiser og selskapets datterselskaper kan bruke kommunikasjonen og/eller materialet til forskjellige formål, blant annet reproduksjon, overføring, publikasjon og kringkasting.  Reckitt Benckiser er ikke forpliktet til å svare på meldinger som legges ut på dette nettstedet, og er heller ikke forpliktet til å gi godtgjørelse for slik kommunikasjon og/eller slikt materiale.  Vær oppmerksom på at gjeldende nasjonal lovgivning regulerer hvilken type materiale som kan legges ut på et nettsted, og du må ikke krenke slik lovgivning, herunder lovgivning som forbyr truende, injurierende, ærekrenkende, obskønt, pornografisk, uanstendig eller spottende materiale, eller legge ut materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som kan betraktes som en straffbar handling eller i strid med gjeldende lovgivning. 

Reckitt Benckiser kan ikke påta seg anvar for å gå gjennom kommunikasjon eller materiale som er lagt ut på selskapets nettsteder.  Men Reckitt Benckiser forbeholder seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å fjerne kommunikasjon eller materiale som selskapet anser for uakseptabelt, uansett grunn. 

Reckitt Benckiser har kun til hensikt å bruke navn, logoer og merker som forekommer på dette nettstedet, i de områdene der selskapet eller selskapets datterselskaper har rett til å gjøre det, enten i kraft av forestående registrering av lisenser og varemerker eller registrerte varemerker og lisenser.  For å unngå tvil har Reckitt Benckiser ikke til hensikt å bruke navn, logoer eller merker i områder der selskapet ikke har rett til det, og selskapet vil ikke levere eller tilby produkter og/eller tjenester med slike navn, logoer eller merker i slike områder.  Bruk eller misbruk av disse varemerkene eller annet innhold på nettstedet, unntatt det som er angitt i disse vilkårene eller i innholdet på nettstedet, er strengt forbudt. 

Bruken av dette nettstedet er i alle henseender regulert av lovene i Danmark/Sverige/Norge/Finland, uten hensyn til valg av lovbestemmelser.  Eventuelle søksmålsgrunner eller rettskrav du måtte ha i forbindelse med dette nettstedet, må gjøres gjeldende innen 12 måneder fra årsaken til søksmålet oppsto. 

RB Nordic A/S.
Forretningskontor i Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg, Danmark 
Registrert i Danmark, nr. DK61016317